2023. gada 1. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) uzsāka īstenot Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu “Digitālie dvīņi tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes attīstības veicināšanai: Latgales reģiona piemērs” (Nr. lzp-2022/1-0350).  Projekts tiks īstenots sadarbībā ar asociēto partneri – Latgales Tūrisma asociāciju (LTA).

26. aprīlī tika rīkota projekta informatīvā sapulce, kurā piedalījās projekta RTA projekta pētnieki un LTA valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijaško un tūrisma speciāliste Laura Spundere. Projekts ir starpdiciplinārs un tā īstenošanā piedalīsies RTA Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta un RTA Inženierzinātņu institūta pētnieki: PhD, asoc.prof. Jeļena Lonska, PhD, asoc.prof. Anda Zvaigzne, Mg.soc. Inese Silicka, Mg.oec. Iveta Dembovska, PhD, asoc.prof. Sergejs Kodors, PhD, Imants Zarembo, kā arī students Dāniels Zeps. Projektu vadīs PhD, asoc.prof. Lienīte Litavniece.

Tūrisma nozarē arvien vairāk tiek akcentēts, ka ir nepieciešams vērtēt ne tikai tūristu skaitu galamērķī, bet arī dienu skaitu, ko tūrists pavada šajā galamērķī. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams veidot konkurētspējīgu piedāvājumu, kam galvenais priekšnosacījums ir tūrisma uzņēmēju sadarbība.

Projekta vīzija ir veicināt tūrisma konkurētspējas un komplimentaritātes attītsību. Ar jēdzienu “komplimentaritāte” šī projekta ietvaros saprotot maksimāli daudzveidīgu un augstas pievienotās vērtības tūrisma pakalpojumu piedāvājumu ģeolokācijā, kas palielina tūrista vēlmi tur uzturēties ilgāku laiku. Pētījums tiks veidots balstoties uz Latgales reģiona piemēra.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju un tehnoloģisko risinājumu (pielietojot digitālā dvīņa paradigmu) tūrisma reģiona konkurences un komplementaritātes monitoringam, lai sniegtu ieteikumus tūrisma nozares uzņēmējiem un nozares plānotājiem, nodrošinot datos balstītu lēmumu pieņemšanu.

Projekta īstenošanas periods ir trīs gadi (01.04.2023.–31.03.2026.), kuru laikā tiks izstrādāts digitālā rīka NewStarT prototips. NewStarT dos iespēju tūrisma uzņēmējiem precīzi identificēt sava sniegtā pakalpojuma atbilstību kategorijai, balstoties uz vienotiem kvalitātes kritētrijiem, apzināties esošo tūrisma piedāvājumu konkrētā ģeolokācijā, lai izvērtētu sadarbības iespējas ar citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, vai arī saņemt rekomendācijas jaunu tūrisma produktu attīstībai. Lai nodrošinātu rīka prototipa ilgtspēju, piekļuve rīkam tiks nodrošināta caur LTA mājas lapu latgale.travel, kā arī dati rīka funkcionēšanai, tiks migrēti no jau minētās mājas lapas.

Projekta ietvaros tiks sagatavotas vismaz 3 zinātniskās publikācijas priekš Scopus vai WoS indeksētajiem Q1/Q2 līmeņa zinātniskajiem žurnāliem, ar projekta rezultātiem plānots piedalīties vismaz 2 starptautiskās zinātniskajās konferencēs, rezultātis pplānots prezentēt vismas vienā LTA rīkotajā konferencē, kā arī projekta laikā tiks aizstāvēts 1 maģistra darbs projekta tematikā.

Projekta pētnieku komanda pateicas LTA valdes priekšsēdētājai Jeļenai Kijaško par atbalstu.

Šo pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts “Digitālie dvīņi tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes attīstības veicināšanai: Latgales reģiona piemērs”, Nr. lzp-2022/1-0350.

Projekta vadītāja PhD, asoc.prof. Lienīte Litavniece